Στο παρόν έγγραφο περιλαμβάνονται οι όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν για την έγκυρη υποβολή έργων προς αξιολόγηση από τους δημιουργούς των ή τους νόμιμους εκπροσώπους/ φορείς των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των εκάστοτε έργων διανοίας αυτών και εφόσον αξιολογηθούν θετικά από την εταιρία για τη συμμετοχή σε διαδικασίες διαγωνισμών-ψηφοφορίας και/ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο δημοσίευση στον ιστότοπο www.artifesto.gr. Υποβολή έργου προς αξιολόγηση/συμμετοχή σε διαγωνισμό ή οποιαδήποτε άλλη χρήση στον ιστότοπο σημαίνει πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων από πλευρά του δημιουργού ή του πληρεξούσιου να ενεργεί γι αυτόν

Στο πλαίσιο του εγγράφου αυτού, οι κάτωθι όροι χρησιμοποιούνται με το εξής περιεχόμενο:

- www.artifesto.gr, ARTIFESTO O.E., η εταιρεία, η ιστοσελίδα, ο ιστότοπος, οι διαχειριστές της ιστοσελίδας : Αποτελούν όρους που χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν την ιστοσελίδα στην οποία υποβάλλονται προς ανάρτηση τα έργα των καλλιτεχνών, την ιδιοκτήτρια εταιρεία και την ομάδα διαχειριστών ή τους εξουσιοδοτημένους από την εταιρία εκπροσώπους/προστηθέντες/βοηθούς εκπληρώσεως με πρόσβαση και δυνατότητες επέμβασης στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας.

- (υποβαλλόμενο) έργο: αναφέρεται στις καλλιτεχνικές δημιουργίες που υποβάλλονται προς αξιολόγηση, ψηφοφορία, επιλογή ή απλή δημοσίευση στην ιστοσελίδα. Τα έργα αυτά, τα οποία καταχωρούνται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή και παραμένουν στη βάση δεδομένων που διατηρεί η εταιρία για όσο καιρό διαρκεί η αξιολόγηση αλλά και η ψηφοφορία βάσει των προδιαγραφών που θα ορίζονται κάθε φορά από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας. Μετά το πέρας των διαγωνιστικών διαδικασιών τα έργα δύναται να παραμείνουν στην ιστοσελίδα και διάθεση της εταιρίας εφόσον αυτή το κρίνει σκόπιμο, για όσο χρονικό διάστημα αυτή αποφασίσει. Τα υποβαλλόμενα έργα πρέπει να είναι πρωτότυπα, προϊόντα της διανοίας αποκλειστικής κυριότητας των καλλιτεχνών που τα υποβάλλουν ή εν πάση περιπτώσει ο ενεργών την καταχώρηση να έχει πλήρη εξουσιοδότηση από τους δημιουργούς για την υποβολή. Τέλος, ως προς το είδος τους, τα έργα αυτά μπορεί να είναι ζωγραφικές συνθέσεις, ψηφιακές αναπαραστάσεις ή/και φωτογραφικό υλικό αλλά και προϊόν οποιασδήποτε άλλης συμβατής τεχνοτροπίας. Ως προς τον τρόπο υποβολής τους η εταιρία υποχρεούται να διατηρεί σύνδεσμο (link) μέσω του οποίου τα έργα μπορούν να αποστέλλονται αποκλειστικά ψηφιακά και με χρήση των αντίστοιχων εργαλείων υποβολής της ιστοσελίδας και υποχρεούται να διαθέτει χώρο ικανό να αποθηκεύσει ηλεκτρονικά τα έργα που θα υποβληθούν και είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια δεδομένων/αρχείων έργου έπειτα από επιτυχή υποβολή. Οι τεχνικές προδιαγραφές της υποβολής έργων καταγράφονται λεπτομερώς στην ενότητα ''Πως να υποβάλω'' στο δικτυακό τόπο της εταιρείας.

- δημιουργός έργου/καλλιτέχνης : Την ιδιότητα αυτή αποκτά κάθε χρήστης της ιστοσελίδας ο οποίος στους «Όρους Χρήσης» αυτής προσδιορίζεται ως «εγγεγραμμένος χρήστης/καλλιτέχνης» και έχει υποβάλλει με επιτυχία ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ένα έργο που συμμετείχε σε διαγωνισμό/αξιολόγηση. Πρόκειται για όσους χρήστες του δικτυακού τόπου είναι εγγεγραμμένοι και έχουν υποβάλλει έργα προς αξιολόγηση/αξιοποίηση/ψηφοφορία στην ιστοσελίδα τηρώντας τους όρους και μέσα στα πλαίσια του τρόπου λειτουργίας της και των σκοπών αυτής. Ο όρος μπορεί να προσδιορίζει και ομάδα προσώπων, σε περίπτωση συλλογικών έργων. ΔΕΝ είναι και δε λογίζονται ως τέτοιοι όσοι καταχωρούν έργα ως εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι των πραγματικών δημιουργών, παρά οφείλουν να μνημονεύουν κατά την υποβολή το όνομα του πραγματικού δημιουργού.


Α. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Με την υποβολή ενός έργου και την ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος, ο καλλιτέχνης παραχωρεί στην ιδιοκτήτρια εταιρεία την απεριόριστη και χωρίς δεσμεύσεις εξουσία εμπορικής εκμετάλλευσης του έργου του. Η παραχώρηση αυτή δεν συνεπάγεται αποξένωση του δημιουργού από το έργο του αλλά την ταυτόχρονη δυνατότητα της εταιρείας να χρησιμοποιεί απεριορίστως το υποβαλλόμενο έργο χωρίς την ανάγκη παραχώρησης οποιασδήποτε άλλης ειδικής άδειας στα πλαίσια των σκοπών της εταιρείας και εντός του χώρου της ιστοσελίδας της (ιστότοπου) αλλά και οπουδήποτε αλλού η εταιρία κρίνει σκόπιμο. Σε περίπτωση που μία δημιουργία αναδειχθεί ως νικητήρια στις διαδικασίες ψηφοφορίας που διοργανώνει η Artifesto και επιλεγεί για ανάρτηση σε εξωτερική επιφάνεια η εταιρία οφείλει να καλέσει το δημιουργό της για την υπογραφή ειδικότερου προς το σκοπό αυτό συμφωνητικού παραχώρησης ή εκμετάλλευσης. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της εν λόγω συμφωνίας θα έχουν μονομερώς οριστεί από την εταιρεία και ο καλλιτέχνης αυτός / αυτή απλώς διατηρεί το δικαίωμα να δεχθεί ή να απορρίψει τις προτεινόμενες συμφωνίες και όρους. Ο νικητής του εκάστοτε διαγωνισμού θα δικαιούται να λάβει το έπαθλο, όπως αυτό θα καθορίζεται κάθε φορά πριν την έναρξη του εκάστοτε διαγωνισμού, μόνο εφόσον έχει προχωρήσει σε έγγραφη συμφωνία με την εταιρεία η οποία θα περιλαμβάνει τους όρους εμπορικής εκμετάλλευσης του έργου.

Απαραίτητος όρος για τα έργα που θα υποβληθούν είναι ότι οφείλουν να είναι ελεύθερα από οποιασδήποτε δεσμευτικής μορφής προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας ιδίως δε ότι δεν έχει κατακυρωθεί επ' αυτών τίτλος προστασίας copyright, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κλπ.


Β. ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ

Με την αποδοχή του παρόντος, ο καλλιτέχνης δηλώνει υπεύθυνα ότι το έργο που υποβάλλει στην ιστοσελίδα είναι πρωτότυπη δική του δημιουργία, αποκλειστικής του έμπνευσης. Σε περίπτωση που υποβάλλει έργο για λογαριασμό τρίτου, θα πρέπει κατά το χρόνο υποβολής να έχει όλα τα απαραίτητα δικαιώματα και εξουσίες που θα του επιτρέπουν αυτή την υποβολή στην ιστοσελίδα.

Η ιδιοκτήτρια εταιρεία δηλώνει ότι αποποιείται κάθε ευθύνη για τυχόν καταπάτηση πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων από περιπτώσεις υποβολής έργων από μη κυρίους, χωρίς να υποχρεούται να ελέγχει κάθε μια υποβολή, ωστόσο δεσμεύεται να ελέγξει κάθε σχετική καταγγελία που θα έλθει σε γνώση της από άτομο που δηλώνει ότι αποτελεί το δημιουργό έργου που αναρτάται στην ιστοσελίδα.


Γ. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η εταιρεία και οι διαχειριστές της ιστοσελίδας δη λώνουν και οι αποδεχόμενοι το παρόν αποδέχονται ότι η ιστοσελίδα ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν τεχνικές δυσλειτουργίες της ιστοσελίδας, προσωρινές διακοπές λειτουργίας της ή άλλο τεχνικό, λόγω ανωτέρας βίας ή απρόβλεπτο γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια υποβληθέντων έργων και στοιχείων ψηφοφοριών προτίμησης που φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα.

Ρητά δηλώνεται επίσης ότι η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει από την ιστοσελίδα έργα που βρίσκονται να μην πληρούν τους όρους υποβολής που θα ισχύουν για τις εκάστοτε ψηφοφορίες αυτά που θα αποδειχτεί ότι παρανόμως υποβλήθηκαν από το φερόμενο «κάτοχό» τους ή ότι αντίκεινται σε άλλες κείμενες διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, ιδίως στους νόμους που αφορούν τα χρηστά ήθη και βρίσκονται σε ισχύ στην Ελλάδα. Στην αφαίρεση έργων από την ιστοσελίδα δικαιούται να προχωρεί η εταιρία μονομερώς δίχως την υποχρέωση να αιτιολογεί ειδικά και μεμονωμένα για κάθε περίπτωση αφαίρεσης έργου, εφόσον δεν πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές υποβολής έργων όπως αυτές καταγράφονται αναλυτικά στην ενότητα 'Πως να υποβάλω'' στο δικτυακό της τόπο, ή το υποβαλλόμενο έργο δεν ανταποκρίνεται στους σκοπούς του διαγωνισμού κατά την κρίση της εταιρείας.

Επίσης ο κάθε καλλιτέχνης έχει το δικαίωμα να υποβάλει μέχρι ένα (1) έργο ανά διαγωνισμό, το οποίο θα μπορεί να υποβάλει εκ νέου σε μεταγενέστερους διαγωνισμούς με τη σύμφωνη γνώμη της εταιρείας.

Ρητά δηλώνεται επίσης ότι για αναρτήσεις σε κτίρια για τα οποία απαιτείται σύμφωνα με το νόμο άδεια από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες (π.χ. Πολεοδομία, Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής κλπ) σε περίπτωση που αυτή δεν δοθεί στο Artifesto για το νικητήριο έργο που θα προκύψει από τις διαγωνιστικές διαδικασίες, η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να προτείνει για ανάρτηση το αμέσως επόμενο στην προτίμηση του κοινού, όπως αυτό προκύπτει από τις διαγωνιστικές διαδικασίες. Σε κάθε περίπτωση έγγραφης απόρριψης ανάρτησης έργου, το κείμενο αυτής θα δημοσιεύεται και θα μνημονεύεται το έργο και ο καλλιτέχνης αυτού.

Τέλος, η ιδιοκτήτρια εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη προς τους δημιουργούς για τυχόν παράνομη οικειοποίηση έργων που βρίσκονται δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα από τρίτους και χρησιμοποίηση αυτών χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των νόμιμων δημιουργών τους ή ακόμα υποβολή έργων από μη εξουσιοδοτημένα προς αυτό πρόσωπα. Αν και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να αποφευχθεί με τα διαθέσιμα τεχνικά μέσα παράνομη οικειοποίηση όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω, στο βαθμό που το ενδεχόμενο αυτό δε μπορεί να αποτραπεί ολοκληρωτικά η εταιρεία δηλώνει ότι δε φέρει καμία ευθύνη (αποζημίωσης ή άλλου είδους) προς τον καλλιτέχνη που θα πέσει θύμα μιας τέτοιας πρακτικής.


Δ. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΩΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Ο καλλιτέχνης που επιθυμεί να εγγραφεί στην ιστοσελίδα και να υποβάλλει τα έργα του προς αξιολόγηση/ψηφοφορία δεσμεύεται με το παρόν για την ακρίβεια και πιστότητα των στοιχείων ταυτότητάς του που δηλώνει κατά τη διαδικασία εγγραφής του στην ιστοσελίδα. Η παραπάνω δήλωση ισχύει με ποινή διαγραφής, αποκλεισμού από διαγωνισμό ή και ακύρωση αποτελεσμάτων διενεργηθέντος διαγωνισμού. Η εταιρία διατηρεί κάθε επιφύλαξή των δικαιωμάτων της για περαιτέρω ζημία της εξαιτίας ψευδούς δήλωσης.


Ε. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ

Έργα που υποβλήθηκαν ΟΡΙΣΤΙΚΑ στην ιστοσελίδα και έχουν ήδη δημοσιευτεί σε αυτήν δεν είναι δυνατό να αποσυρθούν εκτός αν διαπιστωθεί ότι εμπίπτουν σε κάποια από τις εξαιρέσεις, περιορισμούς ή απαγορεύσεις που διατυπώνονται παραπάνω. Καλλιτέχνης που επιθυμεί την απόσυρση δημοσιευμένου έργου του, μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με την ιστοσελίδα και να αιτηθεί τη διαγραφή του έργου του εγγράφως υποβάλλοντας ειδική προς το αίτημα αυτό αιτιολόγηση η οποία και θα κριθεί κατά τη διακριτική ευχέρεια των εκπροσώπων της εταιρίας.


ΣΤ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για το σύνολο των ζητημάτων που ρυθμίζονται στο παρόν και γενικά για το σύνολο των έννομων συνεπειών που προκύπτουν από τη υποβλή έργων στην ιστοσελίδα, τυγχάνουν εφαρμογής :

- η εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, γενική ή ειδική για το πεδίο των υπηρεσιών μέσω διαδικτύου και ζητημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
- το σύνολο της Κοινοτικής νομοθεσίας και οδηγιών που έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο ή έχει άμεση ισχύ δίχως ενσωμάτωση βάσει της νομικής υπόστασής του και ρυθμίζει τις διαφορές μεταξύ εταιρίας και τρίτων/καλλιτεχνων που μπορεί να προκύψουν από τη λειτουργία και χρήση της ιστοσελίδας.
- κάθε άλλη διεθνής, διμερής ή πολυμερής συνθήκη την οποία έχει κυρώσει η ελληνική πολιτεία και έχει σχετικό ρυθμιστικό αντικείμενο με το ύφος και τη λειτουργία της ιστοσελίδας

Για όλες τις διαφορές που θα ανακύψουν από το παρόν καθώς και για το σύνολο των διαφορών στις οποίες η Artifesto θα εμπλέκεται, αναγνωρίζεται ειδική αποκλειστική δωσιδικία στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, έδρας της ιδιοκτήτριας εταιρείας. Όλα όσα αναφέρονται στο παρόν κρίνονται ουσιώδη και η αποδοχή και εγγραφή ισοδυναμεί με προσχώρηση του χρήστη και ως συμφωνία τήρησης των όρων του παρόντος.

Σε κάθε περίπτωση για διαφορές που τυχόν προκύψουν από τη χρήση της ιστοσελίδας η αναπομπή στα γενικά νομοθετήματα που αναφέρονται παραπάνω γίνεται μόνον εφόσον για το ίδιο ζήτημα δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση στο παρόν.

Για οποιοδήποτε ζήτημα/ερώτημα σχετικά με τα ανωτέρω, μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία εδώ.

The present document details, on a unilateral basis, the terms and conditions in force when artists or legal representatives of them or parties lawfully handling their IP rights wish to submit content on this website for reasons of assessment, voting, participation in online competitions or for any other reason that they wish to have their artwork published on www.artifesto.gr providing that they will be positive evaluated by the company. Submission of any kind of accepted content in this site and much more submitting artwork for assessment / participation or any other use on the site, implies full and unreserved acceptance of the terms and conditions of part of the author or of attorney to act for him.

In the context of this document, the following terms are used as meaning :

- www.artifesto.gr, ARTIFESTO G.P., the firm, the website, the website administrators : terms that refer to the website where works of art are submitted for display, the proprietary company and the team with access and modification rights to the content of the website or authorized by the company representatives / company auxiliaries / assistants again with access and modification rights to the website content.

- (submitted only) work of art : refers to the artistic works submitted for assessment, voting, selection or mere display on the website. These works, being submitted only in electronic format and following the specifications set at each time by the website administrators, remain in the database maintained by the company for as long as the duration of the evaluation and the vote on the basis of standards that will set each time by the website administrators. After the competitive processes projects may remain on the website and available to the company if the company deems it appropriate, for as long as the firm decides. The submitted art work must and will be original, of the exclusive ownership of the artists or submitted by persons that have been expressly authorized by the artists to make a submission. Finally, regarding their nature, these works can be paintings, digital displays and/or photographic material as well as the end product of any other compatible technique. Nevertheless, the only acceptable way of submitting these works on the website is through the relevant forms and tools made available to users on www.artifesto.gr. As to how their submission, the company is obliged to maintain a link through which projects can be sent digitally and exclusively using the corresponding tools for the website and is obliged to have sufficient space for storing electronic projects submitted and is responsible for any loss of data / project files after a successful submission. The technical specifications of submitting artworks are documented in detail in the section "How to Submit ", in the firm's website.

- artist Project creator / artist : The status mentioned before is acquired by each user of the site who according to the "Terms of Use" shall be determined as a "registered user / artist" and has submitted successfully at least one artwork that has participated in the tender / evaluation. The status is available for all users of the website who are registered and have submitted artworks for assessment / recovery / vote on the site subject to the conditions and within the mode and objects thereof. The term can also identify a group of persons, in the case of group projects. NOT considered and is not recognized as such those who enter projects as authorized representative of the actual creators, rather than they have to mention when submitting the original authors' reputations.


A. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

By submitting a work of art and unconditionally accepting the provisions contained herein, the artist transfers to the firm the authority to commercialize the submitted artwork without reservations. This transfer of power does not entail the overall departing of the creator from his/her artwork; it merely permits the firm to make simultaneous and without reservations use of the submitted artwork without the need for any other permission in the context of the firm's purposes and within the firm's website or anywhere else the firm considers appropriate. In the case of winning artworks in selection procedures for Wallster displays hosted by Artifesto, the artist will be invited to sign a special agreement for this purpose. The terms and conditions of that agreement will have been unilaterally stipulated by the firm and the artist hereby already agrees that he/she merely maintains the right to accept or reject the proposed terms of transfer. The winner artist of each competition will be entitled to the prize, as this will have been determined each time before the initiation of each competition, only if he/she has proceeded in written agreement with the firm, regarding the terms of the commercial exploitation of the submitted artwork.

Submitted works of art must be free of any form of protection of intellectual property, in particular copyright titles, patent certificates etc.


B. STATEMENT FOR ORIGINAL POSSESSION FOR A SUBMITTED ARTWORK

By agreeing to these terms, the artist declares that the art submitted on the webpage is his/her original creation, exclusively of his own inspiration and making. In case an artwork is submitted on behalf of a third party, the person submitting the artwork must, at the time of submission, bear all necessary rights and powers that will allow him/her to proceed with the submission.

The firm declares that every responsibility for infringement of IP rights as a result of non-conformity with this provision is denied, nevertheless, it commits to crosscheck all relevant reports made to it from persons that state to be owners of a piece of art displayed on the website.


C. DISCLAIM OF RESPONSIBILITY BY THE FIRM AND WEBSITE ADMINISTRATORS

The firm and website administrators state and the users accepting these terms agree that the website cares no responsibility whatsoever for eventual technical malfunctions, temporary disruptions of service or other technical reasons that may lead to loss of submitted artworks or poll results hosted on the website.

It is also expressly stated that the firm reserves the right to take down artworks that are found not to meet the submission specifications governing each voting process, that may be found to have been put on display illegally by their possessor or that are violating other legal stipulations, particularly those regarding ethics in Greece. The firm is entitled in removing artworks from the website without the requirement that for each case the dismissal is specifically and individually justified for every case that is referred above, namely to those that not meet the technical specifications for artworks as outlined in detail in the section ''How to Submit'' or if the submitted artwork does not meet the purposes of the project at the discretion of Artifesto.

Every artist has the right to submit up to one (1) artwork per competition, which he/she is entitled to submit again in future competitions with the firm's approval.

It is also expressly stated that for suspension on buildings for which is required according to the law permission by the relevant government authorities (e.g. Urban Planning and Development Authority, Board of Architecture), in the event that this is not granted to Artifesto for the winning project resulting from the tender / evaluation, the firm is obliged to propose for suspension the next in the public preference, as resulting from the tender / evaluation. In any case of written rejection of suspension of a project, the text of the rejection will be published and will be cited the project and its artist.

Last but not least, the firm does not carry any responsibility for eventual unlawful adoption of a work of art published in the website and usage of these without informing their lawful creators or even submitting art works from non authorized to submit individuals. Given that this danger cannot be ruled out entirely with the technical means currently available; the firm does not, therefore, bear any responsibility for paying damages to the artist that may fall victim of such practices.


D. ACCURACY OF REGISTRATION DATA OF ARTISTS

An artist wishing to register with the website and submit his/her artworks for assessment/voting commits to provide true and precise identification information during the registration process. This provision is stipulated on a penalty of deletion, ban from a voting procedure or cancellation of results of a closed voting procedure, should an infringement of this type be found. The Company reserves any reservation of rights to further loss due to misrepresentation.


E. SEEKING SUBMITTED ARTWORKS

Works of art that were submitted to the website and are already on display is not possible to be taken down unless it is found that they fall under the exceptions or bans stipulated herein. An artist wishing to have his artwork removed from the website should contact Artifesto by submitting a written request for removal of content with a specific justification for this demand which will be decided at the discretion of the representatives of the company.


F. APPLICABLE LAW - COURT COMPETENCE - FINAL PROVISIONS

For all matters dealt with in this document and, in general, for all matters and legal effects stemming from the functioning of the website, applicable laws are :

- Greek laws currently in effect, general or particularly those regulating online services and IP matters
- every Community legislation that has been transferred in the Greek legal order or has immediate effect based on its nature and regulates the matters that arise between the firm and third party/artist, that may occur as a result of the website use and function.
- any other international, bilateral or multilateral agreement that has been ratified by the Greek state and deals with matters relevant to the nature of the website.

For all matters rising from this document as well as all legal proceedings where Artifesto is a party, competence lies exclusively with the courts of Thessaloniki, GR, place of address of the proprietor company.

All issues raised herewith are considered of essence and the acceptance and registration, equals as accession of use agreement and compliance with the terms of this.

In any case, a reference to general laws will only be in order when there is no specific regulation in the present document for the use and function of the website.

For any issue/question regarding the above, you may contact the firm here.